Ogólne Warunki Zakupu i Dostawy

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

I. Definicje

Kupujący lub Metal Technology– Metal Technology Europe sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000576316, NIP: 7011131117,

Sprzedający– osoba będąca przedsiębiorcą, zawierająca z Kupującym, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, umowę sprzedaży i/lub dostawy na warunkach określonych w OW,

OW– niniejszy dokument obejmujący ogólne warunki zakupu i dostawy, w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,

Strona– należy przez to rozumieć w zależności od kontekstu łącznie Kupującego i Sprzedającego, lub każdego z nich osobno,

Towar lub Towary – jakiekolwiek produkty, towary, materiały, maszyny, sprzęt będące przedmiotem umowy między Kupującym a Sprzedającym,

Usługa lub Usługi– jakakolwiek usługa/usługi będące przedmiotem umowy między Kupującym i Sprzedającym.

II. Postanowienia ogólne

1. Nabywanie przez Metal Technology jakichkolwiek Towarów lub Usług może odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszymi OW.

2. W odniesieniu do danego zamówienia Metal Technology może zmodyfikować warunki określone w OW, co może nastąpić przy składaniu zamówienia w treści zamówienia lub w formie odrębnego dokumentu.

3. W przypadku zmiany niniejszych OW w toku realizacji danego zamówienia, do przedmiotowego zamówienia zastosowanie znajdzie OW w brzmieniu przed zmianą.

4.Kupujący zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania OW, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian OW na stronie www.metal-technology.pl. Dlatego Sprzedający ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy OW nie uległy zmianie. Jeżeli Sprzedający nadal realizuje zamówienia po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował.

5. Jeśli u Sprzedającego obowiązują ogólne warunki umowne, regulamin itp., zgodnie z którymi to one mają znaleźć zastosowanie do umowy z Kupującym, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail) co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący będzie miał prawo dokonania rezygnacji z zamówienia, bez prawa Kupującego do zwrotu jakichkolwiek kosztów, wydatków, odszkodowań, w tym utraconych korzyści i bez prawa wysuwania roszczeń względem Kupującego – chyba że Strony osiągną porozumienie, co do treści umowy i warunków zamówienia.

6. Brak przekazania informacji, o której mowa w ust. 5 zdanie pierwsze wyżej jest równoznaczny ze złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o zgodzie na stosowanie niniejszych OW i wyłączenie stosowania ogólnych warunków, regulaminu itp. obowiązujących u Sprzedającego.

II. Składanie zamówień

1.Kupujący składa zamówienie korzystając z formularza zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszych OW. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (e-mail).

2. Umowa między Stronami zostaje zawarta, jeśli Sprzedający potwierdzi zamówienie na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie powinno nastąpić przez osobę umocowaną. Jeśli nie jest nią osoba wpisana do właściwego rejestru, razem z potwierdzeniem zamówienia Sprzedający powinien przesłać kopię stosownego pełnomocnictwa dla osoby potwierdzającej zamówienie ze strony Sprzedającego. Za zgodą Kupującego pełnomocnictwo może zostać dosłane w późniejszym terminie wyznaczonym przez Kupującego. Brak stosownego pełnomocnictwa lub umocowania powoduje, iż Sprzedający nie jest związany zamówieniem.

3. Nie jest skuteczne potwierdzenie przez Sprzedającego zamówienia, jeśli potwierdzenie to zostało dokonane z zastrzeżeniami. Skuteczność takiego potwierdzenia zależy od wyrażenia zgody przez Kupującego na elementy/odstępstwa ujęte w zastrzeżeniach. Milczenie Kupującego nie może być poczytywane za taką zgodę.

III. Płatności

1.Płatności za realizację zamówienia będą dokonywane w terminach i po cenie określonych w danym formularzu zamówienia.

2.Płatność dokonywana będzie na podstawieprawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Faktura VAT musi obejmować kwotę ustaloną w formularzu zamówienia, w innym wypadku Kupujący może nie zaakceptować faktury.

3. Sprzedający nie może dokonać potrącenia wierzytelności, jaka przysługuje mu względem Kupującego z wierzytelnością Kupującego względem Sprzedającego.

4. W przypadku wpłaty zaliczki lub zadatku przez Kupującego na dane zamówienie, Sprzedający ma obowiązek zaliczyć je na poczet ceny tego danego zamówienia. W przypadku stwierdzenia jednej niezgodności zamówienia ze stanem faktycznym Metal Technology zastrzega sobie prawo do odrzucenia całej partii dostarczonych wyrobów. W takim wypadku wynagrodzenie Kupującego nie należy się, a wpłacone zaliczki/zadatki podlegają w całości zwrotowi.

5. W wynagrodzeniu określonym w formularzu zamówienia mieszczą się wszystkie koszty i wydatki Sprzedającego, jakie Sprzedający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem umowy i realizacją zamówienia. Przedmiotowe wynagrodzenie zawiera w sobie także podatki, jakie Sprzedający będzie musiał zapłacić.

IV. Realizacja zamówienia.

1. Wszelkie Towary i Usługi powinny zostać dostarczone na koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo Sprzedającego do miejsca wskazanego w formularzu zamówienia. Koszty transportu i ubezpieczenia, jat też koszty wydania i odebrania Towaru pokrywa Sprzedający.

2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towar i Usługi wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z zamówieniem. Ponadto dostarczony Towar powinien być nowy, należycie opakowany i możliwy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Odbiór Towaru lub Usług przez Kupującego nie jest równoznaczny z ich akceptacją bez zastrzeżeń, w szczególności w zakresie jakości i ilości.

4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie udzielać wszelkich informacji mających znaczenie dla Kupującego. W przypadku powzięcia przez Sprzedającego wątpliwości w zakresie sposobu realizacji zamówienia lub rodzaju wykonania lub innych kwestii wymaganych przez Kupującego, Sprzedający ma obowiązek poinformowania o tym Kupującego na piśmie lub w formie e-mail.

5. Sprzedający zobowiązuje się realizować zamówienia przy zachowaniu najwyższej staranności, profesjonalizmu, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru swojej działalności, zgodnie z wszelkimi normami, przepisami, wszelkimi najnowszymi technologiami, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym względzie normami prawnymi w Polsce.

6. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wraz z Towarem lub Usługą wszelkie specyfikacje, atesty, licencje, instrukcje obsługi, certyfikaty, świadectwa itp. dotyczące nabywanego przez Kupującego Towaru lub Usługi.

7. W przypadku opóźnienia się w dostawie Towaru lub Usługi dłużej niż 5 dni roboczych Kupujący może odstąpić od zamówienia, którego ten Towar/Usługa dotyczył. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone pisemnie lub w formie e-mail. Niezależnie od innych sankcji przewidzianych w niniejszych OW, w takim wypadku Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu wszelkie wpłacone zaliczki/zadatki oraz naprawić szkodę wyrządzaną z tego tytułu Kupującemu.

8. W przypadku stwierdzenia wad w zakresie dostarczonego przez Sprzedającego Towaru lub Usługi Kupujący może według swojego wyboru:

a) żądać realizacji zamówienia po raz drugi lub wyznaczyć termin na usunięcie wad, o ile są nieistotne i usuwalne ,

b) odstąpić od zamówienia,

c) zlecić wykonanie przedmiotu zamówienia od nowa osobie trzeciej na koszt Sprzedającego.

9. Sprzedającemu nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia, transport, ubezpieczenie i sprzęt w związku z usunięciem wad lub realizacją zamówienia po raz drugi w związku z pkt 8 a) wyżej.

V. Odpowiedzialność

1.Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, w szczególności dostarczenie Towaru lub Usługi niezgodnie z zamówieniem.

2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zamówienia/umowy Sprzedającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Kupującego.

3. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne:

a) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zamówienia/przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienia za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w formularzu zamówienia, lecz nie więcej niż 30 % tego wynagrodzenia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, liczonej od każdego rozpoczętego dnia opóźnienia po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od danego zamówienia/umowy przez Kupującego, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 30 % wynagrodzenia za dane zamówienie.

4. Kupujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

5. Jakakolwiek odpowiedzialność Kupującego związana z danym zamówieniem realizowanym przez Sprzedawcę ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedającemu za to dane zamówienie.

VI. Gwarancja

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na wykonane Usługi i sprzedane Towary na okres 24 miesięcy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego zakończenia wykonywania Usługi lub wydania Towaru Kupującemu.

3. Dla uniknięcia wątpliwości, Kupujący zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

4. W razie wystąpienia wad lub usterek Kupujący zgłosi je na piśmie lub w formie e-mail Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu.

5.W okresie gwarancji Sprzedający jest obowiązany bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu lub zwrotu kosztów/wydatków, przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 7 dni oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Kupujący może usunąć je na koszt Sprzedającego, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Kupujący powiadomi pisemnie lub w formie e-mail Sprzedającego o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

7. Sprzedający wyraża zgodę na przeniesienie przez Kupującego praw z gwarancji na inny podmiot, na który Kupujący przeniósł Towar lub wyprodukował element z użyciem Towaru i wydał go osobie trzeciej lub na który Kupujący przeniósł Usługę lub wykonał ją jako swoje zobowiązanie względem kontrahenta lub na którego Kupujący przeniósł towar, którego Usługa dotyczyła.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający, bez pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy/danego zamówienia.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,

3. Wszelkie spory miedzy Stronami rozstrzygane będę według prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego lub właściwy rzeczowo sąd w Bydgoszczy.