Ogólne Warunki Sprzedaży

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

I. Definicje

Sprzedający lub Metal Technology– Metal Technology Europe sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000576316, NIP: 7011131117,

Kupujący– osoba będąca przedsiębiorcą, zawierająca ze Sprzedającym, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, umowę sprzedaży i/lub dostawy na warunkach określonych w OW,

OW– niniejszy dokument obejmujący ogólne warunki zakupu i dostawy, w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,

Strona– należy przez to rozumieć w zależności od kontekstu łącznie Kupującego i Sprzedającego, lub każdego z nich osobno,

Towar lub Towary – jakiekolwiek produkty, towary, materiały, maszyny, sprzęt będące przedmiotem umowy między Kupującym a Sprzedającym,

Usługa lub Usługi– jakakolwiek usługa/usługi będące przedmiotem umowy między Kupującym i Sprzedającym.

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawanie przez Metal Technology jakichkolwiek Towarów lub Usług odbywa się zgodnie z niniejszymi OW.

2. W odniesieniu do danego zamówienia złożonego przez Kupującego niniejsze OW stosuje się, jeśli Sprzedający zaakceptował zamówienie.

3. W przypadku zmiany niniejszych OW w toku realizacji danego zamówienia, do przedmiotowego zamówienia zastosowanie znajdzie OW w brzmieniu przed zmianą.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania OW, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian OW na stronie www.metal-technology.pl. Dlatego Kupujący ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy OW nie uległy zmianie. Jeżeli Kupujący nadal składa zamówienia po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował.

5. Jeśli u Kupującego obowiązują ogólne warunki umowne, regulamin itp., zgodnie z którymi to one mają znaleźć zastosowanie do umowy ze Sprzedającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail) najpóźniej w chwili składania zamówienia. W takim wypadku Sprzedający będzie miał prawo dokonania rezygnacji z realizacji zamówienia, bez prawa Kupującego do zwrotu jakichkolwiek kosztów, wydatków, odszkodowań, w tym utraconych korzyści i bez prawa wysuwania roszczeń względem Sprzedającego – chyba że Strony osiągną porozumienie, co do treści umowy i warunków zamówienia.

6. Brak przekazania informacji, o której mowa w ust. 5 zdanie pierwsze wyżej jest równoznaczny ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o zgodzie na stosowanie niniejszych OW i wyłączenie stosowania ogólnych warunków, regulaminu itp. obowiązujących u Kupującego.

7.Kupujący oświadcza, iż posiada środki na uregulowanie w całości wszystkich swoich zobowiązań względem Sprzedającego, nie jest w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji i nie zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Kupującego.

8. Ponadto Kupujący oświadcza, iż:

a) uzyskał wymagane zgody i zezwolenia swoich organów niezbędne w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, o ile są one wymagane,

b) nie istnieją żadne okoliczności natury faktycznej lub prawnej po stronie Kupującego, które czyniłyby zawarcie lub wykonanie umowy w całości lub w części nieważnym lub bezskutecznym,

c) zawarcie umowy nie prowadzi i nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli Kupującego, nie uniemożliwi całkowicie lub częściowo zadośćuczynienia roszczeń osób trzecich wobec Kupującego (tj. w szczególności nie daje podstaw do zgłoszenia roszczeń z art. 59 lub 527-534 Kodeksu cywilnego);

d) nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne, podatkowe, kontrolne lub arbitrażowe, którego stroną jest Kupujący, a którego wynik mógłby mieć wpływ na realizację umowy przez Kupującego.

II. Składanie zamówień

1.Kupujący składa zamówienie korzystając z formularza zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszych OW, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę na inna formę/tryb. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (e-mail). Zamówienie powinno być złożone przez osobę umocowaną. Jeśli nie jest nią osoba wpisana do właściwego rejestru, razem ze złożeniem zamówienia Kupujący powinien przesłać kopię stosownego pełnomocnictwa dla osoby składającej zamówienie ze strony Kupującego. Za zgodą Sprzedającego pełnomocnictwo może zostać dosłane w późniejszym terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Brak stosownego pełnomocnictwa lub umocowania powoduje, iż Sprzedający nie jest związany zamówieniem.

2. Umowa między Stronami zostaje zawarta, jeśli Sprzedający potwierdzi zamówienie na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail) i tylko w takim zakresie, w jaki potwierdzenie nastąpiło.

III. Płatności

1.Płatności za realizację zamówienia będą dokonywane w terminach i po cenie uzgodnionych przez Strony.

2.Płatność dokonywana będzie na podstawieprawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. Kupujący nie może dokonać potrącenia wierzytelności, jaka przysługuje mu względem Sprzedającego z wierzytelnością Sprzedającego względem Kupującego.

4. W przypadku wpłaty zadatku przez Kupującego Sprzedający ma prawo zatrzymać zadatek, jeśli do realizacji zamówienia nie dojdzie nie z winy Sprzedającego (w szczególności z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Kupującego).

5.Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

6. Opóźnienie się w realizacji zamówienia nie z winy Sprzedającego (w szczególności z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Kupującego) nie uprawnia Kupującego do przesunięcia terminu płatności jakiekolwiek części wynagrodzenia/ceny w stosunku do dat płatności uzgodnionych przez Strony.

7. Opóźnienie Kupującego w zapłacie jakiekolwiek części ceny/wynagrodzenia uprawnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu zapłaty przez Kupującego stosownych należności.

IV. Realizacja zamówienia.

1. Wszelkie Towary i Usługi powinny zostać dostarczone na koszt Kupującego do miejsca uzgodnionego przez Strony. Koszty transportu i ubezpieczenia, jat też koszty wydania i odebrania Towaru pokrywa Kupujący.

2. Odbiór Towaru lub Usług przez Kupującego jest równoznaczny z ich akceptacją bez zastrzeżeń, w szczególności w zakresie jakości i ilości.

3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie udzielać wszelkich informacji mających znaczenie dla Sprzedającego.

4. Sprzedający zobowiązuje się realizować zamówienia przy zachowaniu najwyższej staranności, profesjonalizmu, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru swojej działalności, zgodnie z wszelkimi normami, przepisami, wszelkimi najnowszymi technologiami, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym względzie normami prawnymi w Polsce.

5. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wraz z Towarem lub Usługą wszelkie posiadane specyfikacje, atesty, licencje, instrukcje obsługi, certyfikaty, świadectwa itp. dotyczące nabywanego przez Kupującego Towaru lub Usługi.

V. Odpowiedzialność

1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z danym zamówieniem ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedającemu za to dane zamówienie.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. nie przekazanie wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia, przekazanie danych nieprawidłowych, opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia [w tym zaliczki, zadatku etc.]).

3. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Towaru lub Usługi Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości …… zł za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od powyższego Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przechowania Towaru, z którego odebraniem opóźnia się Kupujący.

4. Jeśli opóźnienie w dostawie Towaru lub Usługi następuje z przyczyn siły wyższej Kupujący nie ma prawa odstąpić z tego powodu od umowy lub wysuwać jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedającego.

VI. Gwarancja

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na wykonane Usługi i sprzedane Towary na okres …. miesięcy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty zakończenia wykonywania Usługi lub wydania Towaru Kupującemu.

3. Wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

4. W razie wystąpienia wad lub usterek Kupujący zgłosi je na piśmie lub w formie e-mail Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady/usterki. Brak poinformowania Sprzedającego w powyższym terminie powoduje utratę przez Kupującego uprawnienia z tytułu gwarancji w odniesieniu do przedmiotowej wady/usterki.

5. W okresie gwarancji Sprzedający jest obowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 4 zdanie pierwsze wyżej.

VII. Postanowienia końcowe

1. Kupujący, bez pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy/danego zamówienia.

2. Strona na rzecz, której zastrzeżona jest kara umowna, może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3.W przypadku, jeśli w OW jest mowa, iż Strona nie może/nie będzie dochodzić/wysuwać itp. jakichkolwiek roszczeń oznacza to, iż się ich zrzeka.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,

5. Wszelkie spory miedzy Stronami rozstrzygane będę według prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, lub właściwy rzeczowo sąd w Bydgoszczy.